Základné informácie

Klub bežcov Stropkov Vás pozýva na úvodný ročník ultratrailového behu a diaľkového pochodu Rusínska 100 a 66 na území horného Zemplína a Šariša. Ste srdečne vítaní.

Rusínska 100 o dĺžke 110 km s prevýšením 4234 m

Rusínska 66, skrátená forma s dĺžkou 66 km a prevýšením 2326 m

Termín:
25.-26. september 2021

Prezentácia účastníkov:
ZŠ Konštantínova ul., Stropkov, v piatok od 16:00 do 24:00 hod. (telocvičňa)
v sobotu do 6:00 hod. (telocvičňa)

Miesto a čas štartu:
Námestie SNP, Stropkov o 7:00 hod. (spoločne pre R100 a R66)

Cieľ:
Telocvičňa ZŠ Konštantínova ul., Stropkov

Časový limit:
Pre R100 a R66 do 26.9.2021 12:00 hod. (29 hodín)

Nocľah:

Telocvičňa ZŠ Konštantínova ul. – vlastný spacák + karimatka

Povinná výbava:
• 1 ks izotermická fólia
• Čelová lampa s náhradnými batériami, alebo náhradný zdroj svetla
• Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
• reflexné pásky, alebo blikačka
• Fľaše resp. vodný vak s objemom minimálne 1 L
• Pohár alebo hrnček s objemom minimálne 1,5 dl (odporúčame skladací/plastový, akceptujeme aj fľašu so širokým hrdlom)
• Vrecko na odpad (napr. obaly z gélov, jedla, liekov a pod.).

Odporúčaná výbava:
Všetko, čo ste zvyknutí používať na takýchto podujatiach + dobrá nálada☻
 

„Dropbagy pre R 100: možnosť dopravy na OS Dukla 57,8 km“

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny organizačných pokynov.


 

BASIC INFORMATION

Klub bežcov Stropkov invites you to the inaugural year of the ultratrail run and long-distance march Rusínska 100 and 66 in the territory of Horný Zemplín and Šariš. You are most welcome. 

Rusínka 100 with a length of 110 km with an elevation of 4234 m 

Rusínska 66, a shortened track with a length of 66 km and an elevation of 2326 m 

Date:

September 25–26, 2021

Presentation of participants:

Gymnasium of the 3rd Elementary School, Konštantínova Stropkov,

on Friday from 16:00 to 24:00
on Saturday until 6:00

Start place and time:

SNP Square, Stropkov at 7:00 (together for R100 and R66) 

Finish:

Gymnasium of the 3rd Elementary School, Konštantínova, Stropkov

Time limit:

For R100 and R66 until September 26, 2021, 12:00 (29 hours)

Mandatory equipment:

  • according to the rules

Recommended equipment:

Everything you are used to using at such events + good mood ☻

" Dropbags for R 100: the possibility of transport to OS Dukla 57.8 km"

The organizer reserves the right to change the organizational instructions.